Pin Hammer BLB-2 / BLD-3 Chính Hãng


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Pin Hammer BLB-2 / BLD-3 Chính Hãng

Xài cho các mã máy sau : 
Nokia 2100,
Nokia 3200, Nokia 3205, Nokia 3205i, Nokia 3300,
Nokia 6200, Nokia 6220, Nokia 6225, Nokia 6560, Nokia 6585, Nokia 6610, Nokia 6610i, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7250i, Nokia 3610 ,Nokia 5210. 
Nokia 6390, Nokia 6500, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6590i, Nokia 7650, Nokia 8200, Nokia 8210, Nokia 8250, Nokia 8260, Nokia 8260G, Nokia 8265, Nokia 8270, Nokia 8290, Nokia 8300, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8850, Nokia 8850 Gold, Nokia 8855, Nokia 8910, Nokia 8910i
Comments